Användarvillkor

Senast uppdaterad:

2024-03-22

Användarvillkor för ViewMe – en del av We-U-Me AB

We-U-Me AB som representanter för ViewMe (härefter benämnt som ViewMe, vi, oss eller tjänsten) tillhandahåller ett digitalt verktyg för att i praktiken kommunicera, dokumentera och kvalitetssäkra vardagen kring personer med funktionsvariation. ViewMe är Klientens trygghet, den anhöriges insyn, assistansanordnarens verktyg för kvalitetsledning och användarens ständigt tillgängliga kollega.  

Kontaktuppgifter:

Du kan kontakta oss genom att maila oss på support@viewme.se 

Godkännande av villkoren:

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten. 

Allmänt om ViewMe:

 • ViewMe vänder sig till personer, familjer och arbetsgrupper i behov av en stöttande struktur som underlättar, tydliggör och guidar vardagen. I verktyg kan du som användare samla och förmedla information till nätverket kring en person i behov av stöttning för en kvalitetssäkrad och kontinuerlig omsorg.
 • Tjänsten är tillgänglig som webapplikation
 • Villkoren angivna i detta avtal gäller för hur ViewMe får och bör användas. Detta är riktat till dig som myndig kontoägare, målsman/god man eller förvaltare med ägarbehörighet samt för inbjudna användare så som personliga assistenter, omsorgspersonal och anordnare av personlig assistans (“Användare”).

Definitioner:

​Kontoägare avser den person som kontot skapats för alternativt dess målsman/god man/förvaltare.

Klienten avser personen i behov av samordnad stöttning i vardagen och den person som kontot är uppsatt kring. Det kan i vissa fall sammanfalla med roll som kontoägare.

Användare avser den roll som har behörighet att rapportera händelser i verktyget, men är begränsad i avseende att utforma stödet och skapa nytt innehåll. En Användare är i regel utförare av personrelaterat stöd, så som personliga assistenter eller omsorgspersonal.

Administratör avser den roll som utöver funktionerna kopplat till Användare har behörighet att utforma stödet genom att skapa nya poster i verktyget. Rollen som Administratör tilldelas initialt Kontoägare som sedan kan fördela rollen till betrodd person inom Klientens nätverk. Det finns ingen begränsning på antalet Administratörer inom ett konto.

Abonnent avser den part som betalar för abonnemanget av kontot. Kan i vissa fall sammanfalla med roll som kontoägare men även vara en tredje part, till exempel assistansanordnare eller pedagogisk verksamhet.

Abonnemangsperiod avser avtalad tillgång till ViewMe och är definierat under avsnitt ”Avtalstid och Uppsägning” nedan.

Ägarkonto avser det ursprungliga kontot som Kontoägaren registrerar och skapar via Hemsidan och/eller WebAppen. Detta konto har administratörsbehörighet.  

Klientkonto avser det konto som skapas för att sammanlänka Användare, Administratör och Ägare kring en Klient. Detta konto går ej att logga in på utan innehåller endast data som övriga konton har tillgång till.

Användarkonto avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan och/eller WebAppen efter tilldelning från administratör. Ett användarkonto är sammankopplat med ett tidigare registrerat Klientkonto.

Konto avser ett konto (oavsett behörighet) som du registrerar och skapar via Hemsidan och/eller WebAppen och tillåter inloggning till ViewMe.

WebAppen avser inloggningsplattform och ViewMe som tjänst.

Hemsidan avser www.viewme.se inklusive vidarelänkning till https://app.viewme.se

Funktioner avser Hemsidan, WebAppen, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

Kontaktuppgifter avser i texten nedan support@viewme.se

Integritetspolicy avser vår integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

Köpesavtal avser det avtal som upprättas mellan Kontoägare och oss i samband med beställning av Tjänsten för att definiera villkoren i samarbetet som tex pris och avtalsperiod.

Användning:

För att kunna använda tjänsten behöver Kontoägaren beställa tjänsten, registrera ett Klientkonto och signera två avtal, ett köpesavtal och ett samtyckesavtal. Inom 48 timmar efter signerade avtal aktiveras klientkontot. Därefter kan verktyget börja användas och Kontoägaren har frihet att bjuda in Klientens nätverk som Administratörer eller Användare. Kontoägare och person som tilldelats Administratörsrättighet ansvarar för vem som bjuds in till ViewMe.

​Den inloggning som används är unik för respektive Kontoägare, Användare och Administratör. Det är därför viktigt att hantera lösenord och andra identifikationsuppgifter med varsamhet och förhindra att andra får tillgång till dem eller inträde i verktyget. Om lösenord förloras eller om misstanke finns att inloggningsuppgifter fallit i orätta händer måste du omedelbart ta Kontakt med oss.

Godkännande av villkor:

Som Kontoägare ger du aktivt samtycke till dessa användarvillkor och integritetspolicy i samband med registrering av Klientkonto. Administratörer och Användare godkänner dessa Villkor och Integritetspolicy i samband med registrering av Användarkonto som sker efter inbjudan av Kontoägare eller Administratör.

​En aktuell version av användarvillkor och integritetspolicy finns alltid tillgängliga på Hemsidan

Regler för användning av ViewMe:

​Användning av ViewMe ska ske i enlighet med dessa villkor

 1. Frånsett ett användande som tydligt uttrycks i dessa villkor eller som stödjs i verktyget är det inte tillåtet att utan Kontoägares och/eller Klientens skriftliga samtycke
  (a) Sprida kontoinnehåll i annat medium
  (b) Kopiera, reproducera, distribuera, sända, visa, sälja, licensiera eller i någon form utnyttja annans innehåll eller material i strid med dessa villkor.
 2. Frånsett ett användande som tydligt uttrycks i dessa villkor eller som stödjs i verktyget är det inte tillåtet att utan vårt skriftliga samtycke
  (a) Förändra eller omforma ViewMe som verktyg eller dess tekniska plattform
  (b) I någon form försöka skaffa åtkomst till ett Konto eller dess innehåll genom teknologi eller annat åtkomstsätt än det ViewMe tillhandahåller eller tillämpar som stöd för detta
  (c) Störa, avaktivera eller kringgå säkerhetsåtgärder kopplade till ViewMe, funktioner som förhindrar eller begränsar olämpligt användande eller kopiering av Klientens innehåll eller funktioner som avgränsar behörighet och tillämpning av ViewMe eller via verktyget tillgängligt material.
  (d) Använda ViewMe eller dess innehåll i marknadsföring eller försäljning av varor eller tjänster
  (e) Tillämpa automatiskt system som skickar meddelanden till ViewMe’s servrar
  (f) Samla in eller lagra personuppgifter eller på annat vis bryta mot dessa villkor
 3. ViewMe får endast användas i enlighet med sitt grundläggande syfte (se inledning). Kontoägare och/eller Klienten bär ansvar för att användningen inte orsakar skada eller olägenhet för ViewMe eller tredje part (t.ex. virusdistribution) samt att det sker i enlighet med lag, myndighetsföreskrifter eller beslut. Tillämpning av verktyget i strid med dessa villkor kan leda till rapportering till aktuell myndighet.
 4. ViewMe är under utveckling och tillhandahålls i, vid var tid, befintligt skick. We-U-Me AB kan ej garantera en användarupplevelse fri från buggar, störningar och brister.
 5. ViewMe stöttar vardagsstrukturen, men kan på inget vis garantera eller hållas till svars för att informationen som presenteras i verktyget är korrekt eller tillförlitlig. Informationen i ViewMe är direkt beroende av användarinteraktionen och kan därför aldrig ensamt anses som bas för beslutsgrundande underlag.

Integritet:

ViewMe är personuppgiftsansvariga avseende behandlingen av de insamlade personuppgifterna som lämnas av Kontoägare, Klienten, Administratör och Användare.

​Då tjänsten bygger på att ge struktur åt vardagsnära innehåll är det viktigt för oss att värna om din integritet. Mer personuppgifter än nödvändigt begärs därför inte av ViewMe och tillämpningen av dem sker med syftet att kunna bistå med en god service och en tjänst som möter Användarens behov. Du godkänner vår integritetspolicy i samband med registrering av ditt Konto.

​Dina personuppgifter kan komma att hanteras av tredjepartstjänst kopplat till IT-drift, support och identitetsverifiering. Tredje part har alltid skyldighet att agera i enlighet med dessa villkor och har ej rätt att använda personuppgifter i strid med dessa villkor.

​All data som läggs in i ViewMe lagras inom EU/EES.

Eget innehåll:

Kontoägare, Klienten, Administratör och Användare har samtliga i någon mån behörighet att lägga in innehåll i den struktur ViewMe utgör. Inlagt innehåll i form av instruktioner, kontaktuppgifter, bild eller film blir tillgängligt för alla i Klientens inbjudna nätverk. ViewMe, och därmed We-U-Me AB, frånskriver sig allt ansvar över hur tredje man tillämpar innehållet.

Äganderätten till verktygets innehåll är fullt ut Kontoägarens:

Kontoägare, Klienten, Administratör och Användare är gentemot ViewMe ansvariga för det innehåll som laddas upp samt eventuella konsekvenser av uppladdningen. ViewMe frånskriver sig allt ansvar för sådant som laddas upp av annan part än ViewMe och står ej till svars för vad som uttrycks i innehållet. ViewMe är direkt beroende av användarinteraktionen och kan därför inte lämna garanti på att felaktigt, kränkande eller anstötligt innehåll ej hanteras i verktyget. ViewMe har ingen skyldighet att ta bort sådant innehåll om det inte krävs enligt lag, men förbehåller oss rätten att utan förvarning radera innehåll som kan anses kränkande eller på annat vis olämpligt om detta kommer till vår kännedom.

​Kontoägare, Klienten, Administratör och Användare har gentemot ViewMe ansvar att efterfölja bestämmelser kring samtycke, tillåtelse, licens och rättigheter kopplat till innehåll som i någon utsträckning berörs av upphovsrätt eller annan användarbegränsning. Samtycket, tillåtelsen, licensen eller rättigheten behöver även innefatta rätt att upplåta innehållet i enlighet med ovanstående.

Betalningsinformation:

ViewMe är en abonnemangstjänst. Aktuella prisuppgifter för aktuell abonnemangstyp fås via Kontakt med oss. Betalning sker enligt de betalningsmetoder som ViewMe från tid till annan erbjuder.

​ViewMe meddelar prisändringar snarast möjligt innan det nya priset börjar gälla och aldrig inom en pågående avtalsperiod.

Om tillgång till ViewMe tillhandahålls enligt avtal mellan ViewMe och tredje part (t.ex. assistansanordnare, pedagogisk verksamhet eller boendeform) kan det hända att denna tredje part agerar Abonnent och har betalningsansvar för prenumerationen. Observera att detta ej medför ägandeskap över verktygets innehåll. Om ett avtal mellan ViewMe och Abonnent i tredje part upphör behöver Kontoägare ta över prenumerationen och betalningsansvaret samt förse ViewMe med betalningsinformation för möjlighet till fortsatt tillgång till ViewMe.

Vid utebliven betalning stängs åtkomsten till ViewMe ned 30 dagar efter skickad betalningspåminnelse.

Löpande Ändringar:

ViewMe strävar efter att utvecklas ihop med användarna och uppdateras därför kontinuerligt. ViewMe har således rätt att förändra ViewMe till form, innehåll och funktion utan föregående information.

Immateriella rättigheter:

We-U-Me AB har äganderätt, upphovsrätt och all annan rätt till Tjänsten ViewMe.

Kontoägare, Klienten, Administratör, Användare eller Abonnent är fria att ladda ned, visa upp, och skriva ut information via verktyget så länge detta sker i enlighet med dessa Villkor. All information med grund i ViewMe är avsedd för personligt bruk och ej för tillämpning av kommersiell karaktär, om så inte har avtalats i skrift i enlighet med dessa Villkor.

​Användarrollernas rätt att ladda ned, visa upp, och skriva ut information via verktyget samt Kontoägarens äganderätt av verktygets användarinlagda innehåll innebär på inget sätt en överföring av äganderätten av ViewMe som verktyg, material som förmedlas via Tjänsten, Hemsida eller därtill kopplat material. ViewMe som Tjänst och allt material i form av text och bild uppladdat av oss ägs av oss och används enligt licens. Materialet får ej kopieras eller användas av annan part utan skriftligt avtal i enlighet med dessa Villkor.

Ändringar av villkor:

ViewMe har rätt att ändra dessa villkor. Vid väsentliga ändringar går information ut till samtliga ovan definierade användarroller med möjlighet att ta del av reviderad upplaga av villkoren. Om du fortsätter att använda ViewMe efter annonserade ändringar i villkoren betyder det att du godkänner ändringen. Om ändringen ej godkänns kan tillgången till ViewMe komma att begränsas eller upphöra.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING:

​Avtalstid 

Villkoren för Tjänsten gäller från att du skapat ett Konto och fortsätter att gälla under abonnemangsperioden som är specificerad i Köpesavtalet. Abonnemangsperioden löper från det att du väljer att teckna ett Abonnemang hos oss och 12 månader framåt om inget annat anges i Köpesavtalet. Du kan närsomhelst säga upp ditt Abonnemang och det löper då ut automatiskt efter din nuvarande Abonnemangsperiod. Notera att du är bunden av Abonnemanget inklusive kostnaden som du band upp dig på i samband med köpet under innestående Abonnemangsperiod även om du säger upp Abonnemanget i förtid. 

Vid slutet av varje Abonnemangsperiod förnyas ditt abonnemang automatiskt med 12 månader om inget annat anges i Köpesavtalet.  

Uppsägning 

För att säga upp tjänsten kontaktar du oss via Kontaktuppgifter. Ditt abonnemang kommer inte att förnyas om du skriftligen har sagt upp tjänsten senast 90 dagar före den sista dagen av din pågående abonnemangsperiod. Efter uppsägning kommer din åtkomst till Tjänsten att upphöra vid avtalstidens slut. Vi kommer att radera eller anonymisera all personlig information om dig och övriga Användare som är anslutna till kontot 30 dagar efter uppsägning, med undantag för sådan information som vi är skyldiga att behålla enligt lag. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta att gälla även efter uppsägning.  

Om tillgång till ViewMe tillhandahålls genom tredje parts Abonnent ska dessa villkor anses som automatiskt uppsagda i omedelbart samband med att avtalet mellan ViewMe och sådan Abonnent upphör att gälla. Om Kontoägare vill ha fortsatt tillgång till verktyget efter avslutad prenumeration genom tredje part uppmanas Kontoägare att meddela detta 30 dagar innan aktuellt avtal löper ut.

Uppsägning i förtid 

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig om du: 

 • Överträder eller på annat sätt bryter mot de Villkor som finns i detta avtal eller i Köpesavtalet eller andra bestämmelser som upprättats av oss.
 • Använder Hemsidan eller ViewMe på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på annat sätt är skadligt för oss eller tredje person. 
 • ViewMe har rätt att säga upp avtalet i förtid om vi blir skyldiga att avsluta avtalsförhållandet enligt lag eller myndighetsbindande beslut eller vid beslut om att upphöra tillhandahållandet av Tjänsten.
 • ViewMe kan stänga av eller begränsa tillgång till Tjänsten om det finns misstanke om att kontot används av annan eller om kontot används på ett sätt som innebär risk för övriga Användare.

Vid uppsägning i förtid pga överträdelse mot Villkor som finns i detta avtal eller Köpesavtal sker ingen återbetalning för kvarstående tidsperiod på prenumerationen.

Ansvar:

ViewMe’s ansvar för skada begränsas till vad som kan följa av tillämpligt tvingande lag. Vi kan ej hållas ansvariga för skada en Kontoägare, Klienten, Administratör, Användare eller Abonnent upplever sig tillfogats utifrån att Tjänsten ej fungerat enligt förväntan, ViewMe raderat innehåll, begränsat tillgång till eller stängt av tillgång till Tjänsten eller utfört ändringar i Tjänst eller Villkor. ViewMe kan ej heller hållas ansvariga för att obehörig part olovligen berett sig tillträde till ditt Konto.

​ViewMe’s skadeståndsansvar begränsas till direkta skador i enlighet med tillämpligt tvingande lag och till maximalt ett belopp motsvarande ett års Abonnemangskostnad.

​Kontoägare, Klienten, Administratör, Användare eller Abonnent kan hållas ansvariga för förlust eller skada som drabbar ViewMe eller tredje part på grund av ett agerande som strider mot lag, dessa Villkor eller med grund i oaktsamt eller uppsåtligt agerande.

Force major – Fel och dröjsmål utanför vår kontroll:

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll (som blixtnedslag, eldsvåda, strömavbrott, avbrott i kommunikationer, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits).

Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte kunnat nyttja.  

Övrigt:

ViewMe’s kommunikation med Användare av produkten sker elektroniskt genom e-post samt anslag på Hemsidan. Vid e-post använder vi oss av de kontaktuppgifter som angetts vid registrering av ett konto. Respektive kontoanvändare ansvarar därför för att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

Om en bestämmelse i dessa Villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas.

ViewMe har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan samt att anlita underleverantör för utförande av åtaganden enligt dessa Villkor.

Vid tvist:

Villkor i detta avtal lyder under svensk lag. Tvist angående dessa Villkor ska lösas av svensk domstol.

Bolagsinformation:

We-U-Me AB är registrerat i Sverige. 
Registrerad adress:
Slåttervägen 13, 178 37 Ekerö
Organisationsnummer: 559336-2253
Momsregistreringsnummer: SE559336225301

Rulla till toppen